in , , , ,

ksjdi wviaish bjrhs ) fldúâ iqj jQ ið;a weka;kS

0

ckm%sh rx.k Ys,amsfhla jk ið;a weka;kS” fldúâ iqj jqkq nj lshñka” iudc udOHhg igykla tla lr ;sfnkjd’


miq.sh ui 21 jeksod” uq,ajrg ;ukag fldúâ je<÷Kq nj;a” ksfrdaOdhkhg fhduq jk nj;a Tyq m%ldY l<d’ flfia fj;;a fï jk úg Tyq ksfrdaOdhkh wjika lr we;s njhs jd¾;d jkafka’

During the meeting of the Committee on Public Accounts (COPA) held on 6th January 2021, its Chairman Prof. Tissa Vitarana informed the Inland Revenue Department to publicize the list of institutions that have evaded taxes on a large-scale in the public domain through media in the future and submit the list of such tax-evading institutions to the COPA within two-months.

Accordingly, the measures and plans implemented by the Department of Inland Revenue with regard to the collection of taxes will be examined by the members of COPA.

What do you think?

ñkshg ks, weÿï wkaojkafk;a kE’ nq;a;, tiawhs g fmd,sia f.!rj kE

0

ta .ek ys;,d jre .Kka wඬkjd’ uu lrmq lemlsÍï fï rfÜ ñksiaiq okafk keye ) fyo ks,Odßks mqIamd ruHdKs ;ju;a ;kslvj bkak fya;=j