in , , , ,

iqrEmS ks,s úkQ isßj¾Ok” ish iqr;,df.a wjika .ufka igykla ;nhs

0

úkQ isßj¾Ok lshkafka mqxÑ ;srfha ldf.;a wdorh ÈkQ olaI rx.k Ys,amskshla’ weh miq.sh ojil újdy Èúhg t<Uqfka úYaj úoahd, l:sldpd¾hjrfhl= iuÛ hs’


b;ska miq.sh ojil úkQg ;E.a.la úÈyg ,enqKq n<,a megjd yÈisfhau wjika .uka .syska’ weh ta .ek lshñka ixfõ§ PdhdrEm lsysmhla uqyqKQ fmd;g tl;= lr,d ;snqKd’
fï ;sfhkafka ta PdhdrEm fm<

“Over the next 6 months, we have to pay 1 billion USD in ISB, 980 million USD in Development bonds, USD 482 million in interest payments and so on,” he pointed out.

Meanwhile, Sri Lanka’s government bonds tumbled 40 percent below their face value signifying rising default fears, according to Nasdaq.

The Nasdaq Stock Market is a stock exchange based in New York where it is ranked second on the list of stock exchanges by market capitalization of shares traded, behind the New York Stock Exchange.

What do you think?

-17 points
Upvote Downvote

we;eï wh lsh,d ;sínd fnda,hla jeÈ,d yß uereKd kï fyd|hs lsh,d” uu kï bkafka mqÿudldr ys;a fõokdjlska ) l=i,a fukaäiaf.a mshdKka

0

fï ojia j, nqlsh le,UQ uOqIdksf.a f*dfgda IQÜ tl