in , , , , ,

hq.Èúhg msúiqKq l%slÜ l%Svl fIydka iy lùId ldúkaÈ f.a wÆ;au PdhdrEm fm,la wka;¾cd,hg

0

mqxÑ ;srh jf.au iskud ;srh l,la wdl%uKh l< ä,dks wfí.=Kj¾Ok f.a wdorKsh tlu ÈhKsh ;uhs lùId ldúkaÈ lshkafka’
miq.sh Èfkl” weußld tlai;a ckmofha§ weh újdy Èúhg t<UqfKa” l%slÜ l%Svlfhl= jk fIydka chiqßh iuÛskqhs’


Y%S ,xldjg meñKs fï kj hqj<f.a wmQrE PdhdrEm fm<la wm fj; ,eî ;sfnkjd’
tu PdhdrEm fm< my;ska n,kak’

Delayed progress has already increased the cost of the project from Rs 30 billion to Rs 60 billion, according to a statement published by the government this month.

“…most of the agreements signed by the previous government were terminated by the new board of directors of the Sino Lanka (Pvt) Ltd …. without any justifiable reason,” the government declared.

What do you think?

-2 points
Upvote Downvote
0

ckmaßh .dhk Ys,amskS kÈks fma%uodi 33 jk WmkaÈkh ieurefõ fufyuhs ) pdhdrEm

0

thd wfma whshg ;sfhk wdof¾ uu oelald” whshj ´k lsh,d thd w; lmdf.k’) liqkaf.a ke.Ksh uq,ajrg l< fy,sorõj fukak