in , , ,

ux.,f.a f.a la,í tfla f;dr;=re Tyqu lshQ yeá – ùäfhdaj krUkak

udj tlalf’k ‘sfha thdæ

Managala Samaraweera speaks about the ongoing rumors and how he ignores the same.

ux.,f.a uj” mjq,a miqìu” Rcq .;s mej;=ï .ek ux., újD¾; jQ yeá

He doesn’t mind what the society think he is

What do you think?

Comments

Leave a Reply

Loading…

0
0

.eìKs ìßh iu. laßlÜ l%Svlhd i;=g ieurE yeá`

0

w¨;au ;reK fmïj;Sg n%Eâ msÜ m%isoaêfha wdorh l< yeá