in , , , , ,

ufya, chj¾Ok ish ÈhKsh n,kak udi y;rlg miq weú;a

0

Wmqgd .ekSu f.disma ,xld fjí wvúh

tod jf.au wo;a l%slÜ l%Svdj ;=< f.!rjfhka l;d lrk olaI;d u;= lrk pß;hla ;uhs ufya, chj¾Ok lshkafka’ fujr f,dal l=i,dk mkaÿ jdr 20hs 20 ;rÛdj,sfha Y%S ,xld cd;sl lKavdhu fjkqfjka uy.= fiajhla l< Tyq udi 4lg miq ;uhs ksjig hkafka’

ta wdorKsh ÈhKsh oeln,d .kak jf.au mjqf,a wh tlal ksoyfia ld,h .; lrkak’ Tyqf.a wdorKsh ÿj tlal .;a PdhdrEm lsysmhla iudc udOH Tiafia yqjudre fjkjd tajd my;ska

මහේල ජයවර්ධන සිය දියණිය බලන්න 1

Confirming the project in a tweet on March 15, 2021, Adani said: “Grateful to the leaders of GoI, GoSL, SLPA & John Keells for the opportunity to build WCT, Colombo. This partnership is a symbol of the deep strategic relations between countries with great intertwined history. It will launch decades of container growth.”

මහේල ජයවර්ධන සිය දියණිය බලන්න 2
මහේල ජයවර්ධන සිය දියණිය බලන්න 3
මහේල ජයවර්ධන සිය දියණිය බලන්න 4
මහේල ජයවර්ධන සිය දියණිය බලන්න 5
මහේල ජයවර්ධන සිය දියණිය බලන්න 6
මහේල ජයවර්ධන සිය දියණිය බලන්න 7
මහේල ජයවර්ධන සිය දියණිය බලන්න 8

What do you think?

fldá;a tlal hqoaO lrmq ùr ;d;a;d ‌.ek fhdydks lsõj ÿl ysf;k l;dj

úI uqoafoka rcqj urkak yeÿ Tgqkak ysñ l=udrhd