in , , , , , ,

ckm%sh kÆ frdIdka ms,msáhf.a wdor ìßo ßoaud WmkaÈkh ieurE yeá ) pdhdrEm

0

Wmqgd .ekSu f.disma ,xl fjí wvúh

frdIdka ms,msáh lshkafka ish rx.k yelshdfjka risl wdorh Èkd.;a;= ckm%sh rx.k Ys,amsfhla”
Tyqf.a ìßo ;uhs ßoaud ms,msáh”
weh ish WmkaÈkh mjqf,a wh tlal fï úÈhg iur,d ;snqKd”

pdhdrEmh my;ska

ජනප්‍රිය නළු රොෂාන් පිලපිටියගේ 1

Sri Lanka’s economy is projected to grow by 3.3 percent in 2021, but the medium-term outlook is clouded by pre-existing macroeconomic weaknesses and the economic scarring from the COVID-19 pandemic, said the World Bank on Thursday (7).

ජනප්‍රිය නළු රොෂාන් පිලපිටියගේ 2
ජනප්‍රිය නළු රොෂාන් පිලපිටියගේ 3
ජනප්‍රිය නළු රොෂාන් පිලපිටියගේ 4
ජනප්‍රිය නළු රොෂාන් පිලපිටියගේ 5
ජනප්‍රිය නළු රොෂාන් පිලපිටියගේ 6
ජනප්‍රිය නළු රොෂාන් පිලපිටියගේ 7
ජනප්‍රිය නළු රොෂාන් පිලපිටියගේ 8
ජනප්‍රිය නළු රොෂාන් පිලපිටියගේ 9
ජනප්‍රිය නළු රොෂාන් පිලපිටියගේ 10
ජනප්‍රිය නළු රොෂාන් පිලපිටියගේ 11
ජනප්‍රිය නළු රොෂාන් පිලපිටියගේ 12
ජනප්‍රිය නළු රොෂාන් පිලපිටියගේ 13
ජනප්‍රිය නළු රොෂාන් පිලපිටියගේ 14
ජනප්‍රිය නළු රොෂාන් පිලපිටියගේ 15
ජනප්‍රිය නළු රොෂාන් පිලපිටියගේ 16
ජනප්‍රිය නළු රොෂාන් පිලපිටියගේ 17
ජනප්‍රිය නළු රොෂාන් පිලපිටියගේ 18
ජනප්‍රිය නළු රොෂාන් පිලපිටියගේ 19
ජනප්‍රිය නළු රොෂාන් පිලපිටියගේ 20
ජනප්‍රිය නළු රොෂාන් පිලපිටියගේ 21
ජනප්‍රිය නළු රොෂාන් පිලපිටියගේ 22
ජනප්‍රිය නළු රොෂාන් පිලපිටියගේ 24
ජනප්‍රිය නළු රොෂාන් පිලපිටියගේ 25
ජනප්‍රිය නළු රොෂාන් පිලපිටියගේ 26

What do you think?

oeÿreTfha ksrej;ska yeisreKq fmïhqj, fmd,Sish oel ÿjhs

0

ukd,shla jqkq ckmaßh ks,s hfYdaOd ) pdhdrEm