in , , , , ,

cd;Hka;r udOH úiska ñisia Y%S ,xld yqgmgh jd¾;d l, whqre ) pdhdrEm

0

miq.sh bßod ^04& fld<U fk¿ï fmdl=K rÛyf,a§ meje;ajQ tï¾ia’ tiaß <kal YQr;dj,sh cd;Hka;r udOH j, mjd YS¾I mdG j, mjd m,ùug fya;=j ù we;af;a ch.%dylhdf.a Tgqkq me<£fï§ isÿjQ u;fNaod;aul isÿùula fya;=fjks’

;rÛlre wxl 20 mqIamsld is,ajd ;rÛdj,sfha ch.%dysldj f,i kï flreKo” 2020 f,dal lefrd,hska cQß uy;añh ñks;a;= lsysmhlg miq wehj ksrdjrKh lf<a Èlalido jQ ldka;djlg fmryer i|yd ;rÛ l< fkdyels nj mjiñks’

miqj weh f,dal ;rÛdj,sh i|yd ñisia Y%S ,xld ch.%dysldj f,i wkqYQr;dj Èkd .;a ;r.ldß yg ,nd §ug lghq;= l,dh’ flfia fj;;a” miq Èk W;aijfha ixúOdhlhska” cQßf.a l%shdj fy<d olsñka” ;rÛfha ch.%dylhd f,i mqIamsld is,ajdg kej; lsre¿ m<¢;s’

fuu u;fNaod;aul isoaêh iudc udOHj, ffjria tlla f,i me;sÍ.sh w;r fuu isoaêh cd;Hka;r udOH j, YS¾I mdG mjd f.ktaug iu;a úh’

tu YS¾ImdG lsysmhla my;ska””

The vaccination of Chinese nationals in Sri Lanka with the Sinopharm vaccine commenced on Monday (05) at the Colombo Port City, Hambantota, Kandy, and Puttlam.

Mrs Srilanka in international media headlines 1 | Gossip Lanka
Mrs Srilanka in international media headlines 2 | Gossip Lanka
Mrs Srilanka in international media headlines 3 | Gossip Lanka
Mrs Srilanka in international media headlines 3 | Gossip Lanka
Mrs Srilanka in international media headlines 4 | Gossip Lanka
Mrs Srilanka in international media headlines 5 | Gossip Lanka
Mrs Srilanka in international media headlines 5 | Gossip Lanka
Mrs Srilanka in international media headlines 7 | Gossip Lanka
Mrs Srilanka in international media headlines 8 | Gossip Lanka
Mrs Srilanka in international media headlines 10 | Gossip Lanka
Mrs Srilanka in international media headlines 13 | Gossip Lanka
Mrs Srilanka in international media headlines 13 | Gossip Lanka

What do you think?

0

fï ðú;h weo hd hq;=uh ta orefjda fjkqfjka ) mshqñ yxiud,S yÈisfhau ,shQ ixfõ§ igyk ) pdhdrEm

0

fvdlag¾ kekaÈ leu;skï ú;rla B,. wd;afï uf.a wïud fjkak