in , , , ,

fmaI, mq¾Ksld fid÷re leoe,a,g tl;=jq wÆ;a idudðlhdf.a PdhdrEm

0

fmaI, ufkdaÊ iy mq¾Ksld msßiaf.a ,iaik wÆ;a leoe,a,g wo ;j;a wÆ;a idudðlfhla tl;= jqkd’ ta úÈhg tl;= jqkq mqxÑ idudðlhd tlal ,iaik PdhdrEm álla fmaI, úiska wka;¾cd,hg tl;= lr,d ;snqfka fukak fï úÈhghs’

Peshala Manoj family 3 | Gossip Lanka

Trade Minister Bandula Gunawardena said the relief package will cost Rs. 1000/- and will contain 12 separate essential items.

Peshala Manoj family 5 | Gossip Lanka
Peshala Manoj family 1 | Gossip Lanka
Peshala Manoj family 6 | Gossip Lanka
Peshala Manoj family 2 | Gossip Lanka
Peshala manoj family pic 1 | Gossip Lanka

What do you think?

0

wfidank f,i yeisrekq ùrleáfha ixch ysñ uyd ix>r;akfhka iudj wh§

0

wඬkak tmd ) mdi,a orefjl=f.a b,a,Sug ið;a oelajQ m%;spdrh ) ùäfhda